لیست نمایندگی های استان کرمان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
کرمان کرمان - خیابان خاجو - روبروی پزشک قانونی قدیم -فروشگاه کالیس - تلفن: ۰۹۱۲۹۵۸۲۳۷۰ , ۰۳۴۳۲۵۲۵۹۰۳ فروشگاه کالیس
رفسنجان رفسنجان - خیابان آهن فروشان -ابتدای خیابان آیت الله صدر -جنب ساندویچی یهارستان -سردخانه اکبری- تلفن: ۰۹۱۳۳۹۱۶۳۵۳ , ۰۳۴۳۴۳۳۲۳۹۴ پخش اکبری