لیست نمایندگی های استان اصفهان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
کاشان خیابان مدرس ابتدای سیاست ۱۳ - تلفن: ۰۳۱۵۵۳۱۹۱۰۵ , ۰۹۹۰۹۵۳۱۱۴۸ پخش پروتئین پردیس
اصفهان خیابان ولیعصر - چهارراه ولیعصر- ابتدای خیابان صغیر اصفهانی- نبش کوی شیخ یزدی - تلفن: ۰۳۱۳۲۲۹۹۵۴۵ , ۰۹۱۳۱۱۶۲۶۷۱ پخش اسپادانا پروتئین