حضور شرکت در نمایشگاه بین المللی موادغذایی حلال
انتخاب شرکت به عنوان اولین غرفه از میان شرکتهای حاضر